Сайт переехал

www.1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/kafedry/411-universitet/structura/kafedry/poslediplomnye/kafedra-plasticheskoj-khirurgii/527-kafedra-plasticheskoj-khirurgii